Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy xoonobe, dostępny pod adresem internetowym http://xoonobe.com, prowadzony jest przez Łukasza Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą xoonobe Łukasz Pająk (adres: ul. Gajowicka 86/32, 53-422 Wrocław, Polska, e-mail: , tel: +48 574 993 140), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8661620985, REGON 367485384.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3. Kupujący – każdy podmiot (Konsument, Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą xoonobe Łukasz Pająk (adres: ul. Gajowicka 86/32, 53-422 Wrocław, Polska, e-mail: , tel: +48 574 993 140), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8661620985, REGON 367485384.

5. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://xoonobe.com.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Umowa Zawarta na Odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz kosztów dostawy.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

14. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Siła Wyższa – oznacza nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenie, na którego wystąpienie i trwanie Sklep nie ma wpływu oraz któremu nie był w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności, wywołane między innymi działaniem sił przyrody.

16. Trwały Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (np. poczta elektroniczna).

§3 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

3. Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@xoonobe.com, telefonu: +48 574 993 140.

4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy są następujące:

 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne i bezpłatne.

§4 Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie Sklepu internetowego.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową (minimalne wymagania: Internet Explorer 11, Chrome 56, Firefox 52, Opera 43) z włączoną obsługą języka JavaScript oraz plikami „cookies”,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówienia przez Klupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie nie wymaga rejestracji ani zakładania konta.

4. Kupujący korzystając ze Sklepu internetowego, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu internetowego.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz sieci Internet wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Sprzedawca rekomenduje stosowanie odpowiednich środków technicznych i oprogramowania, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

§5 Składanie/Realizacja zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zainteresowania poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującym się przy danym Produkcie,
 • zatwierdzić „Koszyk” przyciskiem „Przejdź do kasy”,
 • na podstronie „Zamówienie” wypełnić formularz odpowiednimi informacjami w zależności od rodzaju Kupującego, a następnie zatwierdzić swoje Zamówienie przyciskiem „Kupuję i płacę”.

4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Kupującego Zamówienia, które stanowi jednocześnie zawarcie umowy z Kupującym.

6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny Zamówienia nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

8. W wypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca wysyła Kupującemu na Trwałym Nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

9. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

10. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu i biegnie od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. Terminy te mogą ulec przedłużeniu, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany. W takim przypadku Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia z nim decyzji odnośnie dalszego oczekiwania na Produkt lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty jakie poniósł Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego decyzji w przedmiocie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.

§6 Płatność

1. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Ceny przy produktach nie zawierają kosztów dostawy.

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Kwota powiększona jest również o podatek VAT.

4. Jeżeli umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, w takim wypadku do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest Kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§7 Dostawa

1. Zamówione Produkty są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

2. W dniu wysłania Produktu do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz z indywidualnym numerem listu przewozowego umożliwiającym Kupującemu śledzenie przesyłki.

3. W Sklepie Internetowym dostępnym sposobem dostawy Produktów jest przesyłka kurierska.

4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

7. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

8. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

9. Jeśli Sprzedawca wyśle towar, a Kupujący go nie odbierze, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Kupujący może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy (art. 471 Kodeksu cywilnego).

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może zostać złożone m. in. pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§9 Reklamacja

1. Kupujący mogą składać wszelkie reklamacje związane z Produktami lub realizacją Umowy Sprzedaży w dowolnej formie, przy czym preferowaną formą jest forma elektroniczna lub forma pisemna.

2. Reklamacje składane powinny być elektronicznie pod adresem .

§10 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem:

 • a) dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu w przypadku Kupującego będącego Konsumentem,
 • b) roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu w przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży.

10. Zaleca się, aby w oświadczeniu z tytułu rękojmi zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru (można skorzystać z wzoru).

§11 Postanowienia końcowe

1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który oznajmił jednoznacznie podczas składania Zamówienia chęć jego otrzymywania.

2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Kupującego, wiadomości zawierającej informacje o nowych Produktach, projektach i promocjach Sprzedawcy.

3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą:

 • mediacji,
 • stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • rzeczników konsumentów,
 • unijnej platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

7. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep internetowy do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 roku.

Polityka prywatności

§1 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w ramach realizacji Umowy Sprzedaży, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną (newsletter), jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:

 • realizacji Zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną (newsletter) przez Sprzedawcę,
 • rozpatrywanie reklamacji,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • prowadzenie badań statystycznych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:

 • imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy,
 • adres zamieszkania, ewentualnie siedziba firmy,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • numer NIP.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Kupujących w celach wskazanych powyżej jest:

 • wykonanie umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prawnie usprawiedliwiony interes Administratora zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. Kupujący ma prawo:

 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kupujących przepisów prawa.

9. Administrator powierza dane osobowe Kupujących podmiotom świadczącym Administratorowi usługi kurierskie, pomoc prawną i księgową.

10. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Dane osobowe Kupujących nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.

§2 Cookies

12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Kupujących.

13. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celach statystycznych oraz poprawnego działania niektórych funkcji Sklepu internetowego.

14. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.